Special Effect

นอกจากทางภูเก็ตบอลลูน จะจำหน่ายลูกโป่งรูปต่างๆแล้วนั้น ทางภูเก็ตบอลลูนจะมีอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานอีเว้นท์ต่างๆอีกด้วย ไม่ว่าจะงาน Grand Openning  เช่น เครื่องยิง CO2  เครื่องยิงเปเปอร์ชูต …